Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż linii łuszczarsko suszarniczej CREMONA

Sprzedający i prowadzący przetarg:
Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w 62-322 Orzechowo przy ul. Miłosławska 13
Przedmiot sprzedaży:
Używana linia łuszczarsko suszarnicza CREMONA, typ S2P 860x1650, nr fabryczny 6229, rok produkcji 1974.

Opis maszyny:
Linia łuszczarsko suszarnicza stanowi zespół urządzeń służących do produkcji sklejki metodą
łuszczenia, jest produkcji włoskiej firmy CREMONA. Linia składa się z następujących urządzeń:


- przenośnika poziomego i pochyłego do transportu wyrzynków,
- automatycznego urządzenia podawczego i centrującego,
- łuszczarki teleskopowej,
- zespołu trzech przenośników paskowych o wymiarach 1650 x 75 000 mm,
- urządzenia do ręcznego załadunku suszarni,
- przenośnika taśmowego do zasilania suszarni,
- suszarni taśmowej z wielokrotną zmianą ruchu łuszczarki,
- komorą chłodniczą typ 2100 STA – 39,
- nożyce do łuszczki CT-2000
- automatyczne urządzenie wyrzutowe łuszczki.


Maszyna sprawna technicznie, obecnie wyłączona z eksploatacji do demontażu.
    
Oględziny maszyny w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 900 - 1400  - należy wcześniej uzgodnić telefonicznie.

Osoba do kontaktu :
Pan Tomasz Biadała, tel. +48 506 010 923, E-Mail:  t.biadala@sklejkaorzechowo.pl  ,
    
Cena wywoławcza maszyny wynosi  50 000,00 zł netto plus 23% VAT – 61 500,00 zł.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, wówczas postąpienie wynosi 500 zł.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacać do dnia 29.09.2021r. przelewem na konto bankowe Sklejka Orzechowo S.A. nr 40 1130 1088 0001 3007 6520 0002, w tytule przelewu prosimy podać „Wadium – linia łuszczarsko suszarnicza”. Termin wpłaty wadium rozumiany jest jako termin uznania rachunku bankowego sprzedającego.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać:


1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, NIP/PESEL ;
2. oferowaną cenę;
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu.
4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu


Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 30.09.2021 r. do godz. 15.00
w sekretariacie spółki 62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska 13. (przy przesyłce pocztowej decyduje data wpływu do Zamawiającego).
Dopuszcza się złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetarg@sklejkaorzechowo.pl
Termin związania ofertą 30 dni od terminu przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie do 7 dni od wyboru oferty.
Wydanie maszyny nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny. Demontaż maszyny i załadunek po stronie Nabywcy.
W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:


1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach przetargu  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji postępowania. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pakiet zdjęć obiektu.