Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż ruchomości (rębak bębnowy)

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż ruchomości

Sprzedający i prowadzący przetarg:

Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w 62-322 Orzechowo przy ul. Miłosławska 13

Przedmiot sprzedaży:

Rębak bębnowy KLOCKNER, typ KTH 120 x 400 L – 2WT

Opis rębaka bębnowego:

Rębak bębnowy produkcji niemieckiej firmy KLOCKNER  typu  KTH 120 x 400 L – 2WT do czasu wycofania z procesu produkcyjnego był sprawny. Ogólny stan techniczny i wizualny zadowalający. Numer fabryczny rębaka 15148, rok produkcji 1986.

Dane techniczne:

 • Szerokość wsadu - 400 mm
 • Wysokość wsadu - 120 mm
 • Ilość noży roboczych - 2
 • Długość pozyskiwanych zrębów - 20 80 mm
 • Silnik - 30 kW
 • Posuw - 2 x 1,1 kW
 • Długość taśmy podawczej - 2 000 mm
 • Napięcie robocze - 380 V; 50 Hz
 • Wymiary maszyny – dł. x szer. x wys. cm. 300 x 150 x 100
 • Ciężar maszyny - 1 850 kg          

Oględziny maszyny w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 900 - 1400  - należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Osoba do kontaktu :

Pan Jacek Tokarski, tel. +48 506 010 900, e-mail: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl  ,

Dodatkowe informacje: http://www.sklejkaorzechowo.pl       

               

Cena wywoławcza rębaka bębnowego wynosi   25 000,00 zł netto, brutto 30 750,00 zł (23% VAT).

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, wówczas postąpienie wynosi 500,00 zł netto.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, NIP/PESEL , wydruk z właściwej ewidencji lub KRS;
 2. oferowaną cenę;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 23.11.2020r do godz. 15.00 w sekretariacie spółki 62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska 13. (przy przesyłce pocztowej decyduje data wpływu do Zamawiającego).
Dopuszcza się złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetarg@sklejkaorzechowo.pl

Termin związania ofertą 30 dni od terminu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie do 7 dni od wyboru oferty.

Wydanie rębaka bębnowego nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny. Załadunek po stronie Nabywcy.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 4.  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Zdjęcia rębaka