Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż ruchomości: Linia brykietowania BT-60

Sprzedający i prowadzący przetarg:

Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w 62-322 Orzechowo przy ul. Miłosławska 13

Przedmiot sprzedaży:

Linia brykietowania BT-60

Opis linii brykietowania:

Linia brykietowania typu BT-60 służy do produkcji paliwa opałowego w postaci sprasowanych (bez lepiszcza) brykietów o średnicy 50 - 80 mm.

Charakterystyka urządzenia: rok produkcji 2007, silos - zbiornik suchej biomasy o pojemności 1,8 m3, przekładnia ślimakowa z silnikiem o mocy 3 kW, podajnik ślimakowy z przekładnią ślimakową i silnikiem 1,5 kW sterowany falownikiem, prasa brykietująca BT-60 : silnik główny 22 kW, napęd ślimaka 5,5 kW sterowany falownikiem, napęd ślimaka dociskającego 0,55 kW, tor odbierający brykiet o dł. 6 m, szafa sterownicza - sterowanie brykieciarką, podajnikiem ślimakowym i silosem.

               

Oględziny maszyny w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 900 - 1400  - należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Osoba do kontaktu :

Pan Jacek Tokarski, tel. +48 506 010 900, e-mail: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl  ,

Dodatkowe informacje: http://www.sklejkaorzechowo.pl       

               

Cena wywoławcza Linii brykietowania BT-60 wynosi   30 030,00 zł netto, brutto 36 936,90 zł (23% VAT).

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, wówczas postąpienie wynosi 500,00 zł netto.

Wadium w wysokości 3 000,00 zł należy wpłacać do dnia 12.04.2021r. przelewem na konto bankowe Sklejka Orzechowo S.A. nr 40 1130 1088 0001 3007 6520 0002, w tytule przelewu prosimy podać „Wadium – Linia brykietowania”. Termin wpłaty wadium rozumiany jest jako termin uznania rachunku bankowego sprzedającego.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, NIP/PESEL , wydruk z właściwej ewidencji lub KRS;
  2. oferowaną cenę;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 14.04.2020r do godz. 15.00 w sekretariacie spółki 62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska 13. (przy przesyłce pocztowej decyduje data wpływu do Zamawiającego).
Dopuszcza się złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetarg@sklejkaorzechowo.pl

Termin związania ofertą 30 dni od terminu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie do 14 dni od wyboru oferty.

Wydanie przedmiotu przetargu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny. Załadunek po stronie Nabywcy.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  4.  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach przetargu  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji postępowania. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.