Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż ruchomości: Spajarka FW/J.

Sprzedający i prowadzący przetarg:

Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w 62-322 Orzechowo przy ul. Miłosławska 13

Przedmiot sprzedaży:

Spajarka FW/J.

Opis spajarki forniru:

Spajarka FW/J 920 jest spajarką nitkową średniej wydajności i jest przeznaczona do łączenia fornirów o grubości 0,4 - 2,0 mm. Łączenie fornirów odbywa się za pomocą specjalnej nici klejowej, która łączy pasy forniru na tzw. zygzak. Zastosowanie specjalnej nici klejowej gwarantuje wysoką przyczepność oraz wytrzymałość na rozrywanie. Szczelne połączenie uzyskuje się nawet przy pofalowanych fornirach. Nitka klejowa wprasowana jest do wewnątrz elementu i nie wymaga zeszlifowania.

Charakterystyka spajarki do forniru: produkcji KUPER, rok produkcji 1990, szerokość przejścia pod korpusem 920 mm, prędkość posuwu ok. 20 m/min, grubość fornirów ok. 0,4 - 2 mm, napięcie zasilania 400 V, 50 Hz, powietrze sprężone o ciśnieniu 3 Ph, wysokość robocza ok. 900 mm, całkowite zapotrzebowanie mocy ok. 0,97 kW. Wymiary maszyny 127x62 cm, waga maszyny ok. 220 kg.

               

Oględziny instalacji odciągowej w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 900 - 1400  - należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Osoba do kontaktu :

Pan Jacek Tokarski, tel. +48 506 010 900, e-mail: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl  ,

Dodatkowe informacje: http://www.sklejkaorzechowo.pl       

               

Cena wywoławcza nożyc gilotynowych wynosi 5 390,00 zł netto, brutto 6 629,70 zł (23% VAT).

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, wówczas postąpienie wynosi 100,00 zł netto.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, NIP/PESEL , wydruk z właściwej ewidencji lub KRS;
  2. oferowaną cenę;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 11.06.2021r do godz. 15.00 w sekretariacie spółki 62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska 13. (przy przesyłce pocztowej decyduje data wpływu do Zamawiającego).
Dopuszcza się złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetarg@sklejkaorzechowo.pl

Termin związania ofertą 30 dni od terminu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie do 7 dni od wyboru oferty.

Wydanie przedmiotu przetargu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  4.  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach przetargu  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji postępowania. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.