Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż ruchomości: Używana linia łuszczenia wyrzynków RAUTE 2HV57.

Sprzedający i prowadzący przetarg: Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w 62-322 Orzechowo przy ul. Miłosławska 13

Przedmiot sprzedaży: Używana linia łuszczenia wyrzynków RAUTE 2HV57.

Opis maszyny:

Linia łuszczenia stanowi zespół urządzeń służących do produkcji łuszczki metodą skrawania obwodowego. Linia składa się z następujących urządzeń: łuszczarki RAUTE typ 2 HV57, przenośnika magazynującego wyrzynki, nożyc, przenośnika taśmowego, urządzenia centrująco - podawczego, pulpitu sterowniczego i silników elektrycznych. Rok produkcji 1967, numer fabryczny 110785-2.

               

Oględziny maszyny w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 900 - 1400  - należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Osoba do kontaktu :

Pan Tomasz Biadała, tel. +48 506 010 923, e-mail: t.biadala@sklejkaorzechowo.pl  ,

               

Cena wywoławcza maszyny wynosi  20 000,00 zł netto plus 23% VAT – 24 600,00 zł.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, wówczas postąpienie wynosi 500 zł.

 

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacać do dnia 29.09.2021r. przelewem na konto bankowe Sklejka Orzechowo S.A. nr 40 1130 1088 0001 3007 6520 0002, w tytule przelewu prosimy podać „Wadium – łuszczarka RAUTE”. Termin wpłaty wadium rozumiany jest jako termin uznania rachunku bankowego sprzedającego.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

 

 

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, NIP/PESEL ;
  2. oferowaną cenę;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu.
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 30.09.2021r do godz. 15.00
w sekretariacie spółki 62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska 13. (przy przesyłce pocztowej decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Dopuszcza się złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetarg@sklejkaorzechowo.pl

Termin związania ofertą 30 dni od terminu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie do 7 dni od wyboru oferty.

Wydanie maszyny nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny. Demontaż maszyny i załadunek po stronie Nabywcy.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach przetargu  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji postępowania. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Zdjęcia oferowanego przedmiotu.