Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż ruchomości: Wózek widłowy spalinowy CW-02440.

Sprzedający i prowadzący przetarg: Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w 62-322 Orzechowo przy ul. Miłosławska 13

Przedmiot sprzedaży: Wózek widłowy spalinowy.

Opis wózka widłowego spalinowego:

Wózek marki Daewoo, model G30 S, rok produkcji 2002, numer fabryczny CW-02440, udźwig nominalny 3 t, wysokość podnoszenia 3,230 m (duplex), liczba motogodzin 18 310, silnik spalinowy na gaz, wycieki z skrzyni biegów, badania UDT ważne do stycznia 2022r., sprawny, ogólny stan techniczny i wizualny dostateczny.

Oględziny wózka widłowego spalinowego w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 900 - 1400  - należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Osoba do kontaktu :

Pan Jacek Tokarski, tel. +48 506 010 900, e-mail: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl  ,

Dodatkowe informacje: http://www.sklejkaorzechowo.pl       

               

Cena wywoławcza wózka widłowego spalinowego wynosi   17 700,00 zł netto, brutto 21 771,00 zł (23% VAT).

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, wówczas postąpienie wynosi 200,00 zł netto.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, NIP/PESEL , wydruk z właściwej ewidencji lub KRS;
  2. oferowaną cenę;
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 30.07.2021r do godz. 15.00 w sekretariacie spółki 62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska 13. (przy przesyłce pocztowej decyduje data wpływu do Zamawiającego).
Dopuszcza się złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetarg@sklejkaorzechowo.pl

Termin związania ofertą 30 dni od terminu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie do 7 dni od wyboru oferty.

Wydanie przedmiotu przetargu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  4.  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach przetargu  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji postępowania. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.