Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapraszamy do składania ofert na Badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Spółki SKLEJKA ORZECHOWO S.A. z siedzibą w Orzechowie
62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez    Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491363, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 789-000-17-11, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.500.000 zł

zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki Sklejka Orzechowo S.A. za rok obrotowy 2021 i za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z wymogami prawnymi, w tym przepisami ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 23 września 2021 r. do godz. 1400 w siedzibie Spółki: SKLEJKA ORZECHOWO S.A., ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo (decyduje data wpływu do Spółki). Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „oferta na badanie sprawozdań finansowych Sklejka Orzechowo S.A. za 2021 i 2022 rok”. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. biegły rewident powinien być obecny na posiedzeniach Rady Nadzorczej dokonujących oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne - na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach, zatwierdzających sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień (koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach ponosi oferent w ramach ceny oferty),
 2. informacje o problemach w systemie rachunkowości podmiotu, sporządzane w formie tzw. listów intencyjnych, powinny być przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej,
 3. wymagany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2021, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2022 r.
 4. wymagany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2022, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2023 r.
 5. umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022, według warunków określonych przez Spółkę, zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

 

Oferta powinna zawierać:

1. informacje o oferencie, tj.:

 • forma prowadzonej działalności – do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania;
 • informacja o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek;
 • informacja o doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej skali działalności;
 • informacja czy oferent prowadzi doradztwo prawne i podatkowe;

2. informację o znajomości branży, w której działa Spółka,

3. cenę netto i brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie sprawozdania z badania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem poszczególnych sprawozdań za rok 2021 i rok 2022,

4. oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dotyczących posiadania uprawnień do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami wyrażonymi w ww. ustawie oraz o wpisie na listę firm audytorskich, o której mowa w ww. ustawie.

5. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wraz z potwierdzeniem wpisu każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów oraz podaniem informacji na temat ich dotychczasowych doświadczeń na rynku audytorskim.

7. wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 30 września 2021 r. w siedzibie spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.