Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy w rozumieniu art. 3281 oraz 3283 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd SKLEJKA ORZECHOWO S.A. z siedzibą w Orzechowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy

w rozumieniu art. 3281 oraz 3283 Kodeksu spółek handlowych.

I. Dane Zamawiającego

SKLEJKA ORZECHOWO Spółka Akcyjna z siedzibą w Orzechowie (62-322), przy ul. Miłosławska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000491363, o kapitale zakładowym w wysokości 10.500.000 zł (w całości wpłaconym), której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest powierzenie przez Zamawiającego wybranemu oferentowi, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, opracowania, przygotowania oraz prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dla SKLEJKA ORZECHOWO S.A., z uwzględnieniem norm wynikających z Ustawy Nowelizującej, w tym zmian które zostały dokonane w ramach Kodeksu spółek handlowych. Wybrany oferent zobowiązany będzie do uwzględnienia, w ramach świadczonej usługi, wszelkich ewentualnych zmian stanu prawnego, w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
 2. Właścicielem 100% akcji jest Skarb Państwa, akcje nie są uprzywilejowane.
 3. W postępowaniu określonym w Zaproszeniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

III. Oferta

1. Oferta powinna zawierać:

 1. firmę oferenta, wraz ze wskazaniem jego numerów KRS, adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego,
 2. dokumenty potwierdzające, że oferent jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wraz z referencjami potwierdzającymi jego doświadczenie w przedmiotowym zakresie,
 3. określenie terminu w którym oferent zrealizuje prace, w tym przygotuje dla Zamawiającego dokumentację niezbędną dla wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy,
 4. proponowany harmonogram prac,
 5. proponowaną treść umowy, która przewidywać będzie że jest ona zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron, z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 miesiące,
 6. opis rozwiązań, które oferent zamierza wykorzystać w ramach świadczonych usług,
 7. określenie wysokości oczekiwanego wynagrodzenie (netto oraz brutto) za 12 miesięcy prowadzenia rejestru, podanego w złotówkach, z uwzględnieniem, że jeżeli statut Zamawiającego nie będzie stanowił inaczej, oferent nie będzie pośredniczył w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji w odniesieniu do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa,
 8. okres związania ofertą, nie krótszy niż 31 sierpnia 2020 r.,
 9. listę dokumentów niezbędnych oferentowi do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy,
 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych, dla celów przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego.
 11. oświadczenie oferenta, że został poinformowany o adresie siedziby administratora danych, którym jest SKLEJKA ORZECHOWO S.A., celu przetwarzania danych oraz o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 12. zgodę na podpisanie umowy warunkowej, tzn. takiej która wejdzie w życie
  w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie SKLEJKA ORZECHOWO S.A. uchwały dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy dla Sklejka Orzechowo S.A, przy uwzględnieniu nowej treści art. 3281 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, odpis pełnomocnictwa winien być załączony do składanej oferty.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

 IV. Warunki płatności

Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie stałe i będzie miało ryczałtowy charakter, obejmując sobą wszelkie czynności oraz usługi, które są niezbędne dla prawidłowego prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. Wynagrodzenie to zostanie zapłacone w całości po uruchomieniu oraz rozpoczęciu korzystania z elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, tj. będzie płatne począwszy od 1 stycznia 2021 r. Płatności za każdy rok prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy zostaną rozłożone na równych 6 rat. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy wykonawcy, który zostanie wskazany w treści wystawionej przez niego faktury VAT.

V. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej, na adres email: i.robak@sklejkaorzechowo.pl w terminie do 27 lipca 2020 do godziny 12.00.
 2. W tytule wiadomości należy umieścić zapis: „Oferta dotycząca rejestru akcjonariuszy Sklejka Orzechowo S.A.”.

 

 

 

VI. Informacje dodatkowe

 1. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu na rzecz oferentów jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych z udziałem w niniejszym postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zakończenia postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją takiego stanu rzeczy, wobec czego oferentom nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec SKLEJKA ORZECHOWO S.A., związane ze skorzystaniem przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w poprzedzającym zdaniu.
 4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do ich składania przez  potencjalnych oferentów; w związku z tym otrzymanie przez SKLEJKA ORZECHOWO S.A. oferty nie skutkuje zawarciem umowy. Ustala się, iż brak odpowiedzi na złożoną w postępowaniu ofertę nie może być uznany za przyjęcie takiej oferty, gdyż zawarcie umowy nastąpi dopiero w przypadku wyboru przez Walne Zgromadzenie SKLEJKA ORZECHOWO S.A. jednej spośród otrzymanych ofert oraz wynegocjowaniu całej treści pisemnej umowy, która będzie wiązać wybranego oferenta (wykonawcę) z Zamawiającym.
 5. Oferent zobowiązuje się wobec SKLEJKA ORZECHOWO S.A. do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy lub przeprowadzonym postępowaniem.
 6. W każdym przypadku za:

a) chwilę zawarcia przez strony umowy przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony umowy w przedmiocie wykonania zamówienia,

b) miejsce zawarcia przez strony umowy przyjmuje się siedzibę Zamawiającego.

 1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem i poinformuje drogą mailową na wskazany w ofercie adres o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej, rozpoczynając proces negocjowania treści ostatecznej umowy. W stosunku do oferty, która nie została przyjęta, nie będzie wysyłana informacja o braku przyjęcia oferty.
 2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty zarekomendowanej Zarządowi Spółki SKLEJKA ORZECHOWO S.A. są cena, dostępność świadczonych usług oraz doświadczenie w prowadzeniu ewidencji akcjonariuszy oraz obrotu akcjami.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem w toku postępowania.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę SKLEJKA ORZECHOWO S.A. z siedzibą w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej 13, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.
 5. Wszelkich dodatkowych informacji ogólnych udziela: Ilona Robak, tel.: 61 4351142, email: i.robak@sklejkaorzechowo.pl