Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie modernizacji suwnicy skrzynkowej.

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji suwnicy skrzynkowej.

Z uwagi na panującą pandemię, wydłużamy termin składania ofert do 17 kwietnia 2020r. godz. 15:00.

1.Przedmiot oferty:
Wykonanie modernizacji suwnicy w zakresie wskazanym w protokole przeglądu specjalnego dźwignicy w związku z osiągnięciem maksymalnego stopnia wykorzystania resursu: mechanizmu podnoszenia i mechanizmu jazdy wciągarki. Podstawowy zakres prac obejmuje modernizację:
- mechanizmu podnoszenia wraz ze sterownikiem;
- mechanizmu jazdy wózka oraz torów jazdy;
- powłoki lakierniczej konstrukcji (w tym piaskowanie konstrukcji) oraz wzmocnień pomostu obsługowego.

Przed przystąpieniem do robót, w ramach przedmiotu oferty, należy opracować dokumentację techniczną prac modernizacyjnych i uzgodnić ją z UDT. Wykonanie robót nastąpi w oparciu o materiały własne i przy użyciu własnych narzędzi Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami, instrukcjami i zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego.
Suwnica pracuje w trybie trzyzmianowym, służy do przeładunku dłużyc.

Dane techniczne dźwignicy:
- rodzaj urządzenia - suwnica skrzynkowa pomostowa, dwudźwigarowa
- producent - GZUT  Gliwice, nr fabryczny 1768
- numer ewidencyjny - 3319000511
- rok produkcji    - 1961
- rozpiętość - 25 m    
- udźwig - 5 t
- wysokość estakady - 13 m

2. Udzielanie wyjaśnień:
Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 900 – 1400, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest:
Pan Jacek Tokarski tel. 506 010 900, email: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl

3. Wizja lokalna:
Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie. W trakcie wizji lokalnej do wglądu protokół z przeglądu specjalnego suwnicy.


4. Oferta powinna zawierać:
- cenę uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadania za wykonanie modernizacji suwnicy, również inne koszty niezbędne do wykonania tych zobowiązań nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane;
- oświadczenie, że zapoznał się z warunkami i miejscem prowadzenia robót oraz podlegającą modernizacji suwnicą  i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń;
- oświadczenie, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz potencjał produkcyjny i ekonomiczny do wykonania powyższego zakresu prac;
- uprawnienia UDT do modernizacji i napraw suwnic;
-termin realizacji, z zastrzeżeniem wymagań wskazanych w pkt 7 ogłoszenia.
5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia  06 kwietnia 2020 roku godz. 1500 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl  z zaznaczeniem w temacie „Przegląd dźwignicy”.
6. Termin płatności:
30 dni od dostarczenia faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru suwnicy przez UDT. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.
7. Termin realizacji prac:
do 30 czerwca 2020r.
8. Zakończenie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji przeglądu, swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty pokrywa Oferent.
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.