Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)

SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

W ORZECHOWIE

ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo

www.sklejkaorzechowo.pl

Sklejka Orzechowo S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej (dalej SSP) dla wskazanych pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i technicznych Zamawiającego wraz z podłączeniem systemu do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej (dalej PSP) we Wrześni, zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej.

System powinien spełniać wymagania ubezpieczyciela zamawiającego, w tym:
a) Koncepcja ochrony oraz rozmieszczenie i dobór urządzeń powinien zostać uzgodniony z ubezpieczycielem zamawiającego, a także odpowiadać wymaganiom PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”
b) Wszystkie zastosowane urządzenia, elementy i przewody powinny spełniać wymagania rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r.;
c) Transmisja sygnałów pomiędzy centralami SSP w sieci do centrali sygnalizacji pożarowej oraz terminala sygnalizacji równoległej powinna się odbywać jedynie za pomocą łącza światłowodowego; połączenie GSM/GPRS jest dopuszczalne jedynie jako dodatkowa forma alarmowania (np. pracownika ochrony podczas obchodu) – jest to uzasadnione przypadkami zakłóceń lub nawet braku łączności w okresie prac konserwacyjnych nadajników oraz w okresach świątecznych, kiedy częstotliwości GSM potrafią się całkowicie zablokować.
d) Projekt wykonawczy SSP powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
e) SSP powinien być podłączony do monitoringu PSP, a sygnał z centralki powinien być przekazywany do stanowiska kierowania PSP;
f) W trakcie wykonywania projektu, wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić uzgodnienia z zamawiającym.

2. Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
b) wykonać na własny koszt oglądu, badania, pomiary i sprawdzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;
c) wykonać dokumentację projektową przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
d) wykonać dokumentację projektową w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy
e) uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe;
f) przekazać projekt wykonawczy do odbioru (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz całość opracowań zapisanych na nośniku elektronicznym w formacie .pdf) wraz z jego zaprezentowaniem i omówieniem na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego.

3. Udzielanie wyjaśnień:
Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 800 – 1300, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest: Pan Zbigniew Szczęsny tel. 506  010 917, email: z.szczesny@sklejkaorzechowo.pl
Wizja lokalna w przedsiębiorstwie możliwa jest od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

4. Oferta powinna zawierać:
- cenę ryczałtową za sporządzenie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z wymogami ogłoszenia,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami świadczenia usług, posiada odpowiednie kwalifikacje i potencjał ekonomiczny do realizacji umowy.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia 14 lutego 2020 roku do godz. 1400 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl z zaznaczeniem w temacie „Projekt SSP”.

6. Termin płatności:
30 dni od dostarczenia faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń.
Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

7. Zakończenie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.