Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac naprawczych dachów płaskich pokrytych papą.

W imieniu spółki Sklejka Orzechowo S.A. zapraszam do złożenia oferty na wykonanie prac naprawczych dachów płaskich pokrytych papą.

1. Przedmiot oferty:
Wykonywanie prac naprawczych pokryć dachowych na halach produkcyjnych:

- Wydział Płyt Stolarskich o powierzchni około 1 000 m2;
- Wydział Sklejki o powierzchni około 1550 m2;
- Magazyn Wyrobów o powierzchni około 100 m2.

Podane powierzchnie napraw dachów nie obejmują całej powierzchni dachu, tylko wybrane fragmenty najbardziej przeciekające. Na dachach są zamontowane świetliki szklane. W ramach prac należy przygotować podłoże i położyć jedną warstwę papy nawierzchniowej termozgrzewalnej. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania zadania dostarcza Wykonawca oraz wykonuje prace przy użyciu własnych narzędzi oraz sprzętu.

2. Udzielanie wyjaśnień:
Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 900 – 1400, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest: Pan Jacek Tokarski tel. 506 010 900,  email: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl

3. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia 30.08.2021 roku godz. 1500 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl z zaznaczeniem w temacie „Oferta na naprawę dachu”.
W ofercie należy podać całkowity koszt robót ( materiały, robocizna i sprzęt), całkowity koszt jednostkowy za 1 m2, producenta i typ papy oraz okres gwarancji.
Dopuszcza się oferty częściowe obejmujące poszczególne hale.

4. Termin płatności:
Płatność nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe do wartości dostarczonych materiałów.
 
5. Termin realizacji prac:
Realizacja prac w okresie do 30.10.2021r.
 
6. Warunki realizacji prac:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- bieżące informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót i/lub opóźnienie terminu ich wykonania, a także o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
- odpowiedzialność za warunki bhp i p.poż. na terenie robót, przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz regulacji wewnętrznych Zamawiającego,
- wykonanie umowy z dochowaniem należytej staranności.


7. Zakończenie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.