Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zaproszenie do negocjacji na zaprojektowanie, wybudowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie Linii do spajania wzdłużnego łuszczki.

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Działając w imieniu Sklejka Orzechowo S.A. zapraszamy do złożenia wstępnych ofert na wykonanie i dostarczenie Linii do spajania wzdłużnego łuszczki, nadzór nad montażemi uruchomieniem urządzeń oraz przeprowadzenie przeszkolenia z zakresu ich obsługi
i konserwacji.

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa/ Name:                                                              Sklejka Orzechowo Spółka Akcyjna

Adres/ Address:                                                            Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo, PL

Adres poczty elektronicznej/ E-mail address:               biuro@sklejkaorzechowo.pl

Strona internetowa/ Website:                                       www.sklejkaorzechowo.pl

Numer telefonu/ Phone no.:                                          0048 61 435 11 00

2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji prowadzonych przez Zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym Zaproszeniu. Działając w imieniu Sklejka Orzechowo S.A. zapraszamy do złożenia wstępnych ofert na wykonanie i dostarczenie Linii do spajania wzdłużnego łuszczki, nadzór nad montażem i uruchomieniem urządzeń oraz przeprowadzenie przeszkolenia z zakresu ich obsługi i konserwacji.

2.1 Oferta wstępna winna zawierać wstępne warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia obejmujące: cenę łączną oraz ceny za poszczególne elementy Przedmiotu Zamówienia, warunki zapłaty ceny, z uwzględnieniem warunków określonych we wzorze Umowy, walutę płatności, warunki udzielanej gwarancji jakości i rękojmi za wady, terminy realizacji Przedmiotu Przetargu, opis rozwiązań technologicznych, w tym kosztów eksploatacji oraz wszelkie inne, które w ocenie Wykonawcy powinny być przedmiotem negocjacji z Zamawiającym.

2.2 Przedmiotem Negocjacji będzie doprecyzowanie sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia wynikającego z Oferty Wstępnej oraz warunków przyszłej umowy, w tym
w szczególności: ceny i sposobu jej zapłaty, rozwiązań technologicznych i technicznych, terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia, warunków gwarancji i rękojmi za wady. Po zakończeniu negocjacji Oferent złoży Ofertę ostateczną.

2.3 Zamawiający przy ocenie ofert ostatecznych będzie brał pod uwagę takie kryteria, jak cena netto, czas montażu, czas dostawy, okres gwarancji, koszty eksploatacji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

2.4 Z Negocjacji zostanie sporządzony pisemny protokół.

2.5 Negocjacje są prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.    z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm).

2.6 Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym Zaproszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób, ani udostępnione osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

2.7 Ogłoszenie o postępowaniu  wraz z załącznikami są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.sklejkaorzechowo.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Odpowiedzi na zapytania oraz dodatkowe informacje również będą publikowane pod adresem: www.sklejkaorzechowo.pl.

2.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Negocjacji bez podania przyczyny, co nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawców uczestniczących
w Negocjacjach.

2.9 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty Wstępnej oraz udziałem Wykonawcy w Negocjacjach i złożeniem Oferty ostatecznej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Wykonawcę, niezależnie od wyników Negocjacji, w tym również w przypadku ich odwołania.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, dostarczenie, montaż i uruchomienie Linii do spajania wzdłużnego łuszczki, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu do negocjacji oraz w Koncepcji technicznej, będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Zakres prac obejmuje:

3.1 Wykonanie Linii do spajania wzdłużnego łuszczki składającej się z:

  • urządzenia przygotowującego arkusze do klejenia,
  • urządzenia dozującego mieszankę klejową,
  • trzech pras do łączenia arkuszy łuszczki z nożem rozcinającym,
  • układarki połączonych arkuszy,
  • innych urządzeń jak przenośniki rolkowe, podnośniki nożycowe, podesty, wygrodzenia tworzących kompletną  linię do spajania wzdłużnego łuszczki.

 

 

 

 

3.2 Zamawiający wymienił główne elementy linii do spajania wzdłużnego łuszczki. Terminologia oraz ilość elementów może różnić się w zależności od przyjętych rozwiązań przez Wykonawcę.

3.3 W skład zamówienia wchodzi również nadzór wykwalifikowanych pracowników dostawcy nad montażem i uruchomieniem linii do spajania wzdłużnego łuszczki oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzenia.

3.4 Dostarczona linia do łączenia wzdłużnego łuszczki musi spełniać wymagania powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ochrony środowiska, BHP, ppoż. oraz będzie zawierała deklarację WE.

4. WARUNKI UDZIAŁU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

4.1 W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

4.1.1 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 1 500 000 EUR (słownie: jeden milion pięćset tysięcy EUR);

 4.1.2 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1 500 000 EUR (słownie jeden milion pięćset tysięcy  EUR);

 4.1.3 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali i dostarczyli co najmniej 3 podobnej wielkości Linie do spajania wzdłużnego łuszczki;

4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

4.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców wraz z Ofertą Wstępną.

4.3 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu postępowania.

4.3 Z postępowania wyklucza się Wykonawców:

4.3.1 którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w Przetargu;

4.3.2 w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

4.3.3 którzy zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne bądź zalegają z opłacaniem podatków;

4.3.4 którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu;

4.3.5 którzy z innymi wykonawcami zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w niniejszym Przetargu;

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

5.1 Ofertę Wstępną należy złożyć w zamkniętej kopercie, odpowiednio zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem.

5.2 Ofertę należy złożyć do dnia 23 sierpnia 2021r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat biura zarządu).

5.3 Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Sklejka Orzechowo S.A.
ul. Miłosławska 13
62-322 Orzechowo
Oferta wstępna na dostawę linii do łączenia wzdłużnego łuszczki.

Nie otwierać przed dniem 24 sierpnia 2021r.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI

6.1 O wyborze oferty najkorzystniejszej, zaproszeniu do dalszych negocjacji, unieważnieniu lub odwołaniu Przetargu Zamawiający poinformuje wykonawców na wskazany w ofercie adres email.

6.2 W przypadku braku możliwości przybycia we wskazanym terminie Wykonawca może zaproponować inny termin negocjacji, nie późniejszy jednak niż do 10 września 2021 roku.

6.3 Osoba przystępująca do Negocjacji zobowiązana będzie przedstawić dokumenty wykazujące jej umocowanie do reprezentacji w trakcie negocjacji.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WSTĘPNEJ

7.1 Oferta Wstępna powinna być sporządzona w języku polskim lub w języku angielskim. Oferta jest składana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.2 Oferta Wstępna powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnienie do reprezentacji powinno w sposób jednoznaczny wynikać ze złożonych dokumentów ofertowych (odpis z rejestru).

7.3 W przypadku składania Oferty Wstępnej przez pełnomocnika do oferty należy załączyć kopię pełnomocnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do okazania oryginału pełnomocnictwa.

7.4 Oferta Wstępna składana jest na kolejno ponumerowanych stronach.

7.5 Wykonawca może złożyć w Przetargu tylko jedną Ofertę Wstępną.

7.6 Oferty Wstępne należy składać w jednym egzemplarzu.

7.7 Na Ofertę Wstępną składają się:

7.7.1 dokumenty rejestrowe,

7.7.2 pełnomocnictwo do złożenia Oferty Wstępnej, w przypadku składnia oferty przez pełnomocnika,

7.7.3 wstępne warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia obejmujące: cenę łączną oraz ceny za poszczególne elementy Przedmiotu Przetargu, warunki zapłaty ceny, walutę płatności, warunki udzielanej gwarancji jakości i rękojmi za wady,  terminy realizacji Przedmiotu Przetargu, opis rozwiązań technologicznych, w tym kosztów eksploatacji (koszty przeglądów gwarancyjnych, zużycie energii, koszty części szybkozużywających się) oraz wszelkie inne, które w ocenie Wykonawcy powinny być przedmiotem negocjacji z Zamawiającym.

7.8 Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

7.8.1 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia;

7.8.2 aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

7.8.3 informację z banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż wartość przedstawionej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert;

7.8.4 wykaz dostaw polegających na wykonaniu i dostawie co najmniej trzech podobnej wielkości Linii do spajania wzdłużnego łuszczki,;

7.8.5 zaświadczenia z właściwego organu potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

7.8.6 odpis z rejestru przedsiębiorców,

7.8.7 oświadczenie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy dopuszczalne w formie pieniądza, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów składanych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzywając Wykonawców do wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów składanych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Przetargu Zamawiający oznaczy termin na uzupełnienia lub wyjaśnienie.

Wszystkie dokumenty składane w formie kopii powinny być podpisane „za zgodność 
z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zawiera Załącznik nr 2 do zaproszenia.

9. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż odpowiednio w terminie składania Ofert Wstępnych bądź przystąpienia do Negocjacji zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. W przeciwnym przypadku uważać się będzie, iż Wykonawca nie przedsięwziął działań zmierzających do zachowania w poufności informacji stanowiących jego tajemnicę przedsiębiorstwa, a Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

10.1 Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od postępowania w sprawie zawarcia umowy na każdym etapie, w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie mógł przewidzieć na etapie zaproszenia Wykonawcy do negocjacji.

10.2 Przy złożeniu Oferty ostatecznej Zamawiający wymagał będzie wniesieniu wadium w wysokości  80 000,00 zł.

10.3 Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

10.4 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach postępowania  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji przedsięwzięcia lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z prowadzonych negocjacji. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail: rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

11. ZAŁĄCZNIKI

11.1 Załącznik nr 1 – Koncepcja techniczna.

11.2 Załącznik nr 2 – Wzór umowy