Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapytanie ofertowe na doradztwo biznesowe w zakresie uzyskania tzw białych certyfikatów

Zapytanie ofertowe na doradztwo biznesowe w zakresie uzyskania tzw. białych certyfikatów.

1. Zamawiający:
Nazwa:    Sklejka Orzechowo S.A.
Adres:    ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo
Adres poczty elektronicznej    e-mail: biuro@sklejkaorzechowo.pl
Strona internetowa    www.sklejkaorzechowo.pl
Numer telefonu    61 435 11 00

2. Przedmiot oferty:
Bieżącą współpraca z Zamawiającym w zakresie niezbędnych wyjaśnień i wsparcia w kwestiach technicznych dotyczących przedsięwzięć Zamawiającego.

2.1.  Dokonanie wstępnej analizy przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które to przedsięwzięcia Zamawiający planuje zrealizować:

2.1.1. Adaptacja budynków i hal produkcyjnych,
2.1.2. Zakup maszyn technologicznych do produkcji sklejki,
2.1.3. Modernizacja systemu zabezpieczenia ppoż.
2.2.  Analiza obejmuje w szczególności:
2.2.1. sprawdzenie zgodności przedsięwzięć Zamawiającego, ze szczegółowym wykazem przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłoszonym zgodnie z zapisami Ustawy,
2.2.2. sprawdzenie spełnienia przez analizowane przedsięwzięcia Zamawiającego wszystkich warunków wynikających z zapisów Ustawy,
2.2.3. przygotowanie końcowej listy przedsięwzięć Zamawiającego spełniających wszystkie
z wymienionych w Ustawie wymagań, która umożliwi Zamawiającemu ubieganie się o świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty.
2.2.4. Wykonanie audytów efektywności energetycznej dla wszystkich przedsięwzięć Zamawiającego, o których mowa w pkt. 2.2.3. Zakres i sposób wykonania audytów efektywności energetycznej będzie zgodny z zasadami sporządzania audytu efektywności energetycznej określonego w Ustawie oraz w ogłoszonych rozporządzeniach do Ustawy.
2.2.5. Przygotowanie dla każdego z przedsięwzięć Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 2.2.3 powyżej, dokumentacji, umożliwiającej Zamawiającemu zgłoszenie przedsięwzięć, do ubiegania się o uzyskanie świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów w okresie obowiązywania Ustawy oraz złożenie odpowiedniej dokumentacji, z upoważnienia Zamawiającego, w Urzędzie Regulacji Energetyki.

3. Udzielanie wyjaśnień:
Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 900 – 1400, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest:
Pan Jacek Tokarski - tel. 506 010 900, email: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl

4. Wizja lokalna:
Nie jest wymagana, ewentualny termin wizji należy uzgodnić telefonicznie.

5. Oferta powinna zawierać:

5.1. cenę uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadania, również inne koszty niezbędne do wykonania tych zobowiązań nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane;
5.2. oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz potencjał produkcyjny
i ekonomiczny do wykonania powyższego zakresu prac;


6. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia  30 września 2021 roku do godz. 1500 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl z zaznaczeniem w temacie „Białe certyfikaty”. Termin związania ofertą 30 dni.

7. Termin i warunki płatności:

7.1. wynagrodzenie płatne za sukces, czyli należne w przypadku uzyskania przez Zamawiającego świadectwa efektywności energetycznej dla danego przedsięwzięcia;
7.2. oddzielna płatność dla każdego z przedsięwzięć objętych wnioskiem o przyznanie świadectw efektywności energetycznej;
7.3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 14 dni od dnia sprzedaży tzw. białych certyfikatów bądź od dnia ich umorzenia.
7.4. Termin płatności do 30 dni od dostarczenia faktury. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

8. Termin realizacji prac:
Terminy realizacji zadań zostaną uzgodnione przez Strony w formie pisemnej, biorąc pod uwagę zakres prac niezbędnych do wykonania, tak ustalony harmonogram będzie traktowany przez Strony jako harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

9. Zakończenie postępowania:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji przedsięwzięcia, swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty pokrywa Oferent.


 Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach umowy  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.