Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oceny zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oceny zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa w Sklejka Orzechowo S.A.

1. Zamawiający:

Nazwa: Sklejka Orzechowo S.A.
Adres: ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo
Adres poczty elektronicznej: biuro@sklejkaorzechowo.pl
Strona internetowa: www.sklejkaorzechowo.pl
Numer telefonu: 61 435 11 00

2. Przedmiot oferty:

2.1. Doradztwo w zakresie oceny maszyn pod kątem spełnienia wymogów obowiązujących przepisów w sprawie minimalnych wymagań dla maszyn oraz ewentualna aktualizacja według wiedzy na stan obecny.
2.2. W ramach przeprowadzenia oceny zgodności należy wykonać:
2.2.1. audyt u klienta, w celu oceny wizualnej i oględzin maszyn, prób i testów poprawności działania zastosowanych środków bezpieczeństwa w maszynie.
2.2.2. wywiad mający na celu zapoznanie się z procesem technologicznym urządzenia oraz zasadami działania maszyny, aby zaproponowane rozwiązania w postaci odpowiednich środków technicznych, nie utrudniały pracy operatorom, a jednocześnie zapewniały jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.
2.2.3. analizę ewentualnych zagrożeń w oparciu o dyrektywy nowego podejścia oraz normy zharmonizowane.

Wyniki analiz zostaną przekazane Zamawiającemu w postaci raportu z oceny spełnienia wymagań minimalnych.
Opracowanie należy wykonać dla maszyn ze strefami niebezpiecznymi takich jak prasy, szlifierki, pilarki panelowe, piła PAS, rębaki, pilarki tarczowe, wielopiły,  suszarnie, linie łuszczenia wyrzynków, suwnice, kompozer, walce klejarskie oraz załadunek i rozładunek drewna z dołów warzelnianych.
Lista maszyn podlegających audytowi podana zostanie po wizji lokalnej.

3. Udzielanie wyjaśnień:
Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 900 – 1400, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest:
Pan Jacek Tokarski - tel. 506 010 900, email: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl  

4. Wizja lokalna:
Wizja lokalna jest obowiązkowa dla oferentów i przeprowadzona będzie w siedzibie Zamawiającego w dniach 27 - 28 września 2021r. w godzinach  10:00 – 12:00. W trakcie wizji lokalnej zostaną wytypowane maszyny do oceny zgodności.

5. Oferta, składana po wizji lokalnej, powinna zawierać:

- cenę jednostkową za każdą maszynę uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadania, również inne koszty niezbędne do wykonania tych zobowiązań nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane oraz cenę łączną;
- oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz potencjał produkcyjny i ekonomiczny do wykonania powyższego zakresu prac;
- wykaz wykonanych prac w ostatnich 3 latach, obejmujących ocenę takich maszyn
w przemyśle drzewnym.

6. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia  04 października 2021 roku do godz. 1500 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl z zaznaczeniem w temacie „Minimalne wymagania”. Termin związania ofertą 30 dni.

7. Termin płatności:
30 dni od dostarczenia faktury, wystawionej po zrealizowaniu usługi. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

8. Termin realizacji prac:
Terminy realizacji zadań zostaną uzgodnione przez Strony w formie pisemnej, po wyborze maszyn wymagających oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę zakres prac niezbędnych do wykonania, zostanie wspólnie ustalony harmonogram prac, który określi termin realizacji przedsięwzięcia.

9. Zakończenie postępowania:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji przedsięwzięcia, swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty pokrywa Oferent.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach umowy  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających
z umowy. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.