Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej nowego ujęcia wody.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej nowego ujęcia wody ze studni głębinowej na terenie spółki Sklejka Orzechowo S.A.

 

1. Przedmiot oferty:

1.1. Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego
o głębokości  około 120 m i wydajności maksymalnej Q = 30 m3/h.
1.2. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla wiercenia o głębokości powyżej 100 m i urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10 m3/h i nie większej niż 30 m3/h bez raportu środowiskowego.
1.3. Opracowanie zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z pompowania pomiarowego.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadań Wykonawcy należy pełna obsługa administracyjna wraz
z pozyskaniem map, wypisów, niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji wymaganych przepisami oraz opracowanie dokumentacji przetargowej SIWZ, przedmiar robót, kosztorys inwestorski.

2. Udzielanie wyjaśnień:

Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 900 – 1400, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest:
Pan Jacek Tokarski - tel. 506 010 900, email: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl

3. Oferta powinna zawierać:

3.1. cenę uwzględniającą wszystkie koszty związane z wykonaniem projektu technicznego
i kosztorysu inwestorskiego, również inne koszty niezbędne do wykonania tych zobowiązań nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane;
3.2. oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz potencjał produkcyjny
i ekonomiczny do wykonania powyższego zakresu prac;
3.3. termin realizacji, z zastrzeżeniem wymagań wskazanych w pkt 7 ogłoszenia.

4. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie na Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia  20 września 2021 roku godz. 1500 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl  z zaznaczeniem w temacie „Projekt studnia”.


5. Termin płatności:
30 dni od dostarczenia faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru prac projektowych. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

6. Termin realizacji prac:
do 30 maja 2022r.

7. Zakończenie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji przedsięwzięcia, swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty pokrywa Oferent.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach umowy  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających
z umowy. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez
e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.