Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji budynku biurowego.

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji budynku biurowego.

 

1. Przedmiot oferty:
Modernizacja budynku biurowego o powierzchni użytkowej około 420 m2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, przygotuje wymagane dokumenty do zgłoszenia prac modernizacyjnych budynku do Starostwa Powiatowego we Wrześni.  
Podstawowy zakres prac I etapu obejmuje:

- zerwanie starego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i opierzenia;
- przebudowa drewnianej połaci dachowej;
- położenie papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia na całej połaci  dachu o powierzchni około 400 m2 ;
- wykonanie opierzenia i obróbek blacharskich oraz systemu odwodnienia dachu wraz rynnami i rurami spustowymi fi 150 mm z instalacją zabezpieczającą przed zamarzaniem. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm;
- wykonanie kanałów wentylacyjnych;
- wykonanie ocieplenia wełną mineralną  o grubości 25 cm  przestrzeni między dachem a sufitem;
- położenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na części niskiej budynku o powierzchni około 80 m2 ;
- ocieplenie ścian budynku styropianem o grubości 15 cm;
- wykonanie elewacji zewnętrznej metodą lekko mokrą plus tynk mineralny w kolorze nawiązującym do pozostałych budynków biurowych;
- wykonanie instalacji odgromowej na dachu i zwodów bocznych ścian;
- wykonanie niezbędnych wyprawek murarskich .
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 2 szt.;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.        
Wykonawca wykona roboty  w oparciu o własne materiały, przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami, instrukcjami i zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego.

2. Udzielanie wyjaśnień:
Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 900 – 1400, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest:
Pan Jacek Tokarski - tel. 506 010 900, email: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl

3. Wizja lokalna:
    Obowiązkowa wizja lokalna w dniu 11.10.2021r. o godz. 10:00.

4. Oferta powinna zawierać:

- cenę uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadania „Modernizacji budynku biurowego”, również inne koszty niezbędne do wykonania tych zobowiązań nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane (wynagrodzenie ryczałtowe);
- koncepcję techniczną z opisem robót;
- okres gwarancji;
- oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami i miejscem prowadzenia robót i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń;
- oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz potencjał produkcyjny i ekonomiczny do wykonania powyższego zakresu prac;
- termin realizacji, z zastrzeżeniem wymagań wskazanych w pkt 7 ogłoszenia.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie na Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia  18.10.2021 roku do godz. 1500 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl  z zaznaczeniem w temacie „Modernizacja budynku”.

6. Termin płatności:
30 dni od dostarczenia faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonanych prac. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe do wartości dostarczonych materiałów, nie przewiduje wypłaty zaliczek.

7. Termin realizacji prac:
Prace należy wykonać w terminie do 20.12.2021r.

8. Zakończenie postępowania:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia Zamawiającego.
Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji przedsięwzięcia, swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty pokrywa Oferent.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach umowy  jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający  przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.