Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapytanie ofertowe na wykonanie rewitalizacji słupów żelbetowych estakady podsuwnicowej.

Zapytanie ofertowe na wykonanie rewitalizacji słupów żelbetowych estakady podsuwnicowej.

1. Przedmiot oferty:
Wykonanie rewitalizacji słupów żelbetowych estakady podsuwnicowej. Podstawowy zakres prac obejmuje:

  • wzmocnienie krawędzi 32 słupów od strony hali ocynkowanym kątownikiem L 120 x 120 x 10 na wysokości 350 cm;
  • rewitalizacja konstrukcji żelbetonowej 32 słupów w zakresie oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych prętów zbrojeniowych oraz wykonanie nowej otuliny trzywarstwowej ( zaprawa kontaktowa, wyrównawcza i szpachlowa);
  • rewitalizacja konstrukcji stalowych estakady: usztywnień podłużnych estakady, słupów przydylastacyjnych w zakresie oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego, uszkodzone śruby połączeniowe wymienić, a połączenia spawane uzupełnić ;


Wykonawca wykona roboty  w oparciu o materiały własne, przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu do prac na wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami, instrukcjami i zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego.
Szczegółowy opis robót do wglądu u Zamawiającego – Ekspertyza techniczna elementów konstrukcji estakady podsuwnicowej z 2019r.

2. Udzielanie wyjaśnień:
Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 900 – 1400, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest:
Pan Jacek Tokarski - tel. 506 010 900, email: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl
Pan Eugeniusz Majchrzak - tel. 506 010 914, email: e.majchrzak@sklejkaorzechowo.pl  

Pytania i odpowiedzi

3. Wizja lokalna:
Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie.

4. Oferta powinna zawierać:

  • cenę uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadania „Rewitalizacji słupów żelbetowych estakady podsuwnicowej”, również inne koszty niezbędne do wykonania tych zobowiązań nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane;
  • okres gwarancji;
  • oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami i miejscem prowadzenia robót i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń;
  • oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz potencjał produkcyjny i ekonomiczny do wykonania powyższego zakresu prac;
  • termin realizacji, z zastrzeżeniem wymagań wskazanych w pkt 7 ogłoszenia.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie na Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia  26 kwietnia 2021 roku godz. 1500 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl  z zaznaczeniem w temacie „Rewitalizacja słupów”.
 

6. Termin płatności:
30 dni od dostarczenia faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonanych prac. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

7. Termin realizacji prac:
do 30 września 2021r.

8. Zakończenie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji przedsięwzięcia, swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty pokrywa Oferent.

 Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.